Projekty, na kterých pracujeme


Obsah:

3D Outsourcing

V současnosti  organizace, které se věnují vzdělávání (školy, univerzity, hvězdárny a planetária, muzea, knihovny a další) zrakově hendikepovaných, se na nás mohou obrátit v případě, že potřebují konzultovat nějakou svou 3D tiskařskou problematiku či vytisknout konkrétní 3D model. Během září či října 2019 spustíme na www.nesmir.cz/3d/databaze e-shop, prostřednictvím něhož si budou moci lidé se zrakovým hendikepem a organizace je vzdělávající objednat 3D tisk za cenu maximálně nákladů.

Pozadí projektu

Dospěli jsme k obecnému poznatku, že přístupnost 3D tiskáren významně klesá s mírou zrakového hendikepu. Na druhou stranu výstupy 3D tiskáren zdatně pomáhají překlenovat informační deficit nevidomých a slabozrakých. Je zřejmé, že lidé se zrakovým hendikepem by měli mít možnost bez bariér využívat výhod 3D tisku. Možným východiskem pro takovou situaci je umožnit lidem se zrakovým hendikepem získat 3D výtisk cestou outsorcingu maximálně za cenu nákladů. Zájemce pomocí online služby si 3D objekt pro výtisk

 • buď vybere z nabízených
 • anebo jiný model pomocí stejné online služby odešle.

Výhoda takového outsorcingu spočívá v tom, že spotřebitel se zrakovým hendikepem může výtisk získat bez toho, aniž by sám byl nucen použít 3D tiskárnu, navíc obdrží poměrně kvalitní výtisk, byť doba dodání je v takovém případě jistě delší, než když si uživatelé vytváří výtisky svépomoci.

Projekt je podporován:


3D Sources

Vyvíjíme a postupně doplňjeme databázi 3D modelů určených pro zrakově hendikepované. Databázi naleznete na webu www.nesmir.cz/3d/databaze.

Pozadí projektu

V současnosti internet nabízí různé zdroje, v nichž lze získat digitální návrh objektu pro 3D tisk, více či méně vhodný pro účely hmatového vnímání či jiných potřeb nevidomých a slabozrakých. Takové vyhledávání je časově poměrně náročné, výsledkem si uživatel (např. zrakově hendikepovaný, učitel hledající pomůcku pro zrakově postiženého, personál hvězdárny či planetária chtíc vytvořit pořad pro nevidomé a slabozraké) nemusí být příliš jist (zvláště pak nevidomý či slabozraký, neboť náhledy jsou zpravidla pouze ve vizuální podobě a mnohdy s nedostatečným popisem). I po dlouhém prohledávání internetu nejednou uživatel zjistí, že vhodný objekt prostě není k dispozici a tak, pokud to dříve nevzdá, se pokusí nalézt postup pro vytvoření návrhu vlastního – to obnáší opět nejisté zdlouhavé a frustrující vyhledávání. Ačkoliv 3D technologie mají ohromný potenciál ve využití zrakově postiženými, pro takové jejich uplatnění se jeví jako zásadní zprovoznění nevidomým a slabozrakým určené online platformy pro sdílení návrhů 3D objektů a postupů pro jejich vytvoření. Rádi bychom nabídli takovou online platformu, jež nabídne nejen lidem se zrakovým hendikepem, ale také těm, kteří se jim věnují (například učitelům, organizacím atd.) ucelený, postupně doplňovaný a uživatelsky přívětivý online zdroj:

 • návrhů 3D objektů a reliéfů (s jednoznačným popisem, v optimálním formátu),
 • postupů pro návrh 3D objektů a reliéfů (zvážíme propojení s Portálem Pélion),
 • otevřený různým tvůrcům,
 • ideálně v různých oblastech odborně zajištěn oborovým garantem (např. studenty, oborovými odborníky),
 • propojený s projektem „Lablind Zone – 3D Outsorcing“.

Projekt je podporován:

3D modely zástavby s využitím OpenStreetMap

OpenStreetMap někteří z nás známe především jako mapu, podobně jako známe Google Maps, Mapy.cz. Ale OpenStreetMap je především komunitou nadšenců, kteří vytváří a spravují různá data pro mapy (o cestách, silnicích, podnicích, zastávkách hromadné dopravy a mnoho dalších informací). Data OpenStreetMap (OSM data) můžeme používat pro libovolný účel, třeba pro účely získání podkladu pro 3D tisk, tak jak je uvedeno na webové stránce 3D printing OSM data.
Cílem tohoto projektu je vytvořit soubor doporučení pro tvorbu zástaveb s využitím OpenStreetMap. Tvorbu takových (svým zpsobem map) modelů zástavby pak samozřejmě nabídneme v rámci našich dalších aktivit.


3D Scanning

Dříve jsme experimentovali s využitím 3D skeneru mezi nevidomými – zejména na Agoře (vzdělávací akce, zaměřená na informační a komunikační technologie pro uživatele s těžkým zrakovým postižením, pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity) se ukázalo, že skeny 3D bust a jejich následné zhmotnění 3D tiskárnou mnohé nevidomé a slabozraké fascinují a přináší jim jedinečná poznání sebe sama a okolních lidí. Neočekávali jsme to, ale shledali jsme se s ohromným zájmem o skenování bust. Následně se zrodilo množství nápadů, co všechno by nevidomí a slabozrací uvítali naskenovat a vytisknout na 3D tiskárně:

 • busty či postavy různých osob (příbuzní, přátelé, učitelé),
 • busty či postavy sama sebe,
 • výše uvedené v proměnách času,
 • busty či postavy osobností (kulturních, politických atp.),
 • významné události v botanické zahradě (květiny aj.),
 • mnohé muzeální či umělecké artefakty, které jsou natolik citlivé (drahé, křehké atp.), že jsou
  určeny pouze vizuálnímu pozorování,
 • atd.

Proto považujeme za naprosto přirozené se této oblasti věnovat a zaměřit 3D skenery na využití zrakově hendikepovanými, počítaje v to také uplatnění pro „Lablind Zone – 3D Sources“, respektive databázi 3D modelů pro zrakově hendikepované www.nesmir.cz/3d/databaze.

Projekt je podporován:

3D Gödel

Skenování znamená převádění nějaké předlohy do digitální podoby. V tomto případě se zaměřujeme na významného matematika Kurta Gödela. Předlohou nám budou historické fotografie, z nichž chceme získat Gödelovu trojrozměrnou podobu; cílem nám je zjistit možnosti vyhotovení busty či sochy Gödela formou rekonstrukce historických fotografií. Výsledky tohoto projektu by nám mohly ukázat nové cesty (ale také mantinely) ke zhotovování trojrozměrných modelů z historických fotografií.